Het SDKO is een VZW die zich inzet voor het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs. Het SDKO verdedigt, verdiept en ondersteunt de rijkdom van dit unieke onderwijsniveau.

Diversiteit staat aan de basis van het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs. Die diversiteit uit zich in de leeftijd van de studenten, de achtergrond, woonplaats, opleiding, interesses… en vertaalt zich in de bijzonder brede waaier van opleidingen, bijscholingen, finaliteiten en dit voor zowel beeldende kunstenaars, woordkunstenaars, dansers als muzikanten.

Het SDKO is een VZW die die diversiteit omarmt en versterkt. Maar evenzo de 11 academies op elkaar afstemt, overleg en harmonisatie van de Brusselse sector bewerkstelligt, dossiers bij de Vlaamse en Brusselse beleidsmakers verdedigt, op dezelfde nagel durft hameren als het moet, compromissen zoekt waar mogelijk.

Onafhankelijkheid is essentieel in haar werking, waarbij langetermijn oplossingen gezocht worden door het gestadig (ver)leggen van stenen.

 

Overleg en bemiddeling

Elke academie van het Deeltijds Kunstonderwijs maakt deel uit van een specifieke onderwijskoepel. De noden, belangen en interne mogelijkheden van deze verschillende onderwijskoepels kunnen van elkaar verschillen. Daarom treedt het SDKO bij overleg steeds als ondersteunende partner op. In het geval van conflicten, nieuwe perspectieven of opportuniteiten zoekt ze samen met alle partners naar een duurzaam samenwerkingsvoordeel. Daarbij ondersteunt ze zowel de onderwijskoepels als haar academies op discrete en dienstvaardige wijze in hun zoektocht naar een gedeelde visie.

Als bemiddelaar overlegt het SDKO met de directies van de academies en de onderwijskoepels zelf. Het SDKO is een unieke partner die als tussenpersoon neutraliteit garandeert tijdens het overleg. Vanuit haar neutrale positie staat het ze in dialoog met de directies, bemiddelt ze tussen de verschillende leidinggevenden waar nodig en gaat ze actief op zoek naar duurzame oplossingen.

De aangelegenheden waarover het SDKO bemiddelt zijn divers:

– conflicten in opleidingsstructuren,
– geografische spreiding van academies,
– belangenconflicten van academies,
– infrastructurele noden,
– intersectoraal overleg,
– overleg tussen de onderwijsniveaus,
– overleg tussen de gemeenschappen,
-…

beleid

 

Academies in Brussel raken soms verstrikt in een kluwen van beleidsmatige invloeden. Daarom ondersteunt het SDKO alle academies via haar uitgebreide netwerk in lokale, intergemeentelijke, Brusselse én Vlaamse beleidsbeslissingen.

Lokale overheden staan in voor infrastructurele noden of projecten van academies zoals renovaties, nieuwbouwprojecten of extra vestigingsplaatsen. De goedkeuring van zulke projecten hangt sterk af van een zorgvuldig opgebouwd dossier. In Brussel wordt de opbouw van dergelijke dossiers bemoeilijkt door de complexe stedelijke context. Daarom wil het SDKO bijkomende ondersteuning bieden aan Brusselse academies die daar nood aan hebben.

Het SDKO treedt op wanneer een dossier niet gestart is, indien het dossier dreigt te verzanden of wanneer het vertraging oploopt. Dankzij haar globale overzicht, zal het SDKO zowel snel schakelen tussen dossiers als de nodige bijstand bieden op lokaal politiek niveau.

Het merendeel van de Brusselse dossiers beperkt zich niet tot het lokale, politieke en administratieve niveau. Vaak zijn ze bovenlokaal. Bij dit soort dossiers durft het SDKO haar rol als bemiddelaar ten volle uitspelen. Ze vindt het essentieel om de standpunten van beleidsmakers en administratieve vereisten op lokaal en bovenlokaal niveau nauwgezet op elkaar af te stemmen. Op basis van discreet overleg tussen het Vlaamse beleid, het Brusselse beleid en het lokale beleid verdiept én versterkt het SDKO haar onafhankelijke ondersteuning van Brusselse academies.

Het SDKO fungeert bij beleidsbeslissingen als spreekbuis voor de noden van álle Brusselse academies. Als veelzijdig gewest heersen er in Brussel belangrijke noden die als individuele academie moeilijk aan te kaarten zijn. Het SDKO spant zich in om die specifieke noden op de agenda van beleidsmakers te zetten, zeker wanneer de academies daar individueel moeilijk in slagen. Als bemiddelaar bundelt, verenigt en begunstigt het SDKO de specifieke noden van academies en brengt ze deze vervolgens tot bij de beleidsmakers.

pleitbezorger

Het Brusselse (kunst)onderwijslandschap is minstens even divers als de Brusselse maatschappij waarin ze actief is. Het Deeltijds Kunstonderwijs maakt deel uit van een ingewikkeld verhaal waarin diverse einddoelstellingen, pedagogische kwaliteitscontroles, en een breed doelpubliek met of zonder vooropleiding een hoofdrol spelen.

Vanwege haar brede inzetbaarheid vertegenwoordigt het Deeltijds Kunstonderwijs een onderwijsniveau dat vaak misbegrepen wordt binnen het huidige onderwijslandschap. Het SDKO pleit voor meer begrip, samenwerking en verdieping van dit democratische en inclusieve onderwijsniveau. Bovendien bepleit ze de diversiteit van het Deeltijds Kunstonderwijs niet enkel op beleidsniveau, maar biedt ze haar ook de nodige intellectuele ruggensteun via het brede maatschappelijke veld, wetenschappelijke onderzoekers en verwante sectoren zoals kunstorganisaties, kunst-educatieve projecten, cultuurhuizen…

Het SDKO zet in op het behoud van de eigenheid van het Deeltijds Kunstonderwijs door te mikken op haar verdere integratie binnen de maatschappij.

harmonisatie

Het Brusselse Deeltijds Kunstonderwijs omvat elf academies die elk een eigen pedagogisch project nastreven. Directies, leerkrachten en koepels vertrekken op vraag van de overheid immers vanuit de lokale, maatschappelijke realiteit om hun projecten vorm te geven. Daarom tekent elke academie de opgelegde pedagogische taken uit op maat van het eigen, specifieke microklimaat.

Toch spelen de elf academies ook als geheel een grote rol binnen het Brusselse maatschappelijk weefsel. Daarom streeft het SDKO naar een harmonisatie van het Brusselse onderwijslandschap aan de hand van een gedeelde visie tussen alle afzonderlijke academies. Het SDKO ondersteunt én stimuleert de elf academies om hun aanbod op één lijn te brengen. Met haar bemiddelende rol en overzichtspositie wil het SDKO het pedagogisch plan van elke academie en haar koepel flankeren.

Zo schept het SDKO harmonie in het aanbod van academies en stemt ze tegelijkertijd het onderwijsniveau af op andere sectoren.

Pers en Communicatie

Het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs organiseert als kunstinrichting regelmatig kunstevenementen en culturele activiteiten. Het SDKO bundelt alle evenementen en communiceert ze vervolgens naar het brede publiek.

Het SDKO treedt ook op als centraal aanspreekpunt voor de buitenwereld. Aan de hand van diverse middelen zoals online publicaties, PR en reclame zet ze het Deeltijds Kunstonderwijs in de kijker bij een uiteenlopend publiek.

Het SDKO ondersteunt alle academies in hun communicatie met de pers.

Partners en overleg

Het Brussels Deeltijds Kunstonderwijs biedt een waaier aan muziek-, woord-, dans- en beeldopleidingen aan. Elke academie biedt één of meer van deze kunsttakken aan in functie van haar lokale, maatschappelijke realiteit. De individuele wensen voor een passend partnerschap verschillen bijgevolg van academie tot academie. 
 
Het SDKO overschouwt de partnerschappen die de academies aanbelangen en prioriteert wensen. Het SDKO bereidt dossiers voor die tot duurzame samenwerkingen aanzetten en ze bestendigen. 
 
De opvolging van partnerschappen is even divers als de academies zelf en omvat:
 
– culturele partners,
– onderwijsinstellingen,
– onderzoekers,
– amateurkunsten,
– lokale besturen in kunst- en cultuurbeleid,
– de Franstalige gemeenschap,
– lokale etnische gemeenschappen